Mailing-header-stichting

Van het Stichtingsbestuur

Op de valreep van het jaar 2018 informeren wij u met deze Nieuwsbrief van de Stichting Het Luntersche Buurtbosch over een aantal zaken die het afgelopen jaar van belang waren voor het Buurtbosch. We kijken terug op een actief jaar, waarin onder meer het bezit werd uitgebreid en er gestart werd met de ontwikkeling van de pleisterplaats bij De Koepel.
Ook in het nieuwe jaar zetten we ons weer, samen met vele anderen, van harte in voor ons mooie Buurtbosch.

Graag wensen we u een voorspoedig 2019 toe

De Koepel 72dpi
Ria Oudega 72dpi

Wijziging samenstelling stichtingsbestuur

Met ingang van 1 januari 2019 zal Ria Oudega de functie van secretaris van het stichtingsbestuur op zich nemen. Theo Wolleswinkel, die deze functie vervulde, heeft inmiddels zijn werkzaamheden voor het stichtingsbestuur beëindigd.
Het bestuur dankt Theo voor zijn inzet in het bestuur.
Ria Oudega stelt zij zich hier aan u voor:
“ In 1990 ben ik met man en kinderen in Lunteren komen wonen. We wonen hier met veel plezier, pal tegenover het station. De kinderen zijn inmiddels uitgevlogen en ik beschik, na het beëindigen van mijn drukke baan, over veel meer vrije tijd. Dat biedt de ruimte om mijn bestuurlijke ervaring nu ook in te zetten voor ons dorp. Ik ga dat doen in het bestuur van Het Luntersche Buurtbosch. Deze keuze sluit goed aan bij mijn belangstelling. onder meer voor de natuur en duurzaamheid.
Het bos is een prachtig gebied ‘”ten voordele en ten nutte van het dorp Lunteren”, zoals de schenker, notaris Van der Ham, het formuleerde.
Vaak wandelen wij in het Buurtbosch, ook met vrienden en kennissen. Met trots laten we dan onder meer de Koepel en het Middelpunt zien.
Graag zet ik me in voor de instandhouding en het nog mooier maken van dit prachtige gebied.”

Werkplan 2019

Het bestuur heeft het Werkplan voor 2019 vastgesteld. Het jaarlijkse Werkplan vloeit direct voort uit het Beheerplan Bossen 2019-2036 voor het Luntersch Buurtbosch.
Dit Beheerplan wordt iedere 3 jaar geactualiseerd.
Het Werkplan 2019 beschrijft het reguliere werk in het Luntersch Buurtbosch en een aantal specifieke taken en projecten. De taken vallen onder 5 aandachtsgebieden:
* Bosbeheer, incl. faunabeheer
* Beheer vuilnis
* Beheer afsluitingen
* Recreatie
* Toezicht
De werkzaamheden die binnen de aandachtsgebieden in het Werkplan zijn opgenomen, worden zodanig uitgevoerd dat er ruimte blijft om in te kunnen spelen op actuele situaties, bijv. ten gevolge van specifieke weersomstandigheden.
Naast veel reguliere werkzaamheden, zijn er een aantal die er uitspringen: het herintroduceren van heide rond het Middelpunt, het vrijmaken van de lanen rond de Koepel en het terugbrengen van de brandgangfunctie van de Vliegweg, de Telefoonweg, en de Deelweg. Ook zal er een doorloopobstakel aan de oostzijde van de poel op de Poelheide aangebracht worden ter bescherming van de kwetsbare vegetatie en fauna.

Uitbreiding bezit in 2018

Het is u waarschijnlijk nog wel bekend dat de dames Van Santen een aanzienlijke som geld aan de Stichting Het Luntersche Buurtbosch hebben gelegateerd. Dit legaat is geoormerkt en wel zodanig dat het alleen mag worden gebruikt voor uitbreiding van de bezittingen.
  • Dit jaar kwam er een bosperceel (1,5 ha) aan de Hessenweg hoek Immenweg beschikbaar en dat is door de Stichting aangekocht. Het is aardig om te vermelden dat het bosperceel is gekocht van de erven Groeneveld, nazaten van Jacob Groeneveld, persoonlijke assistent van Notaris van den Ham. Zij hebben hier met de verkoop rekening mee gehouden en de Stichting is hun daar zeer erkentelijk voor.
  • Verder kon het perceel akkerland (2 ha) grenzend aan het bestaande perceel aan de Hessenweg en het bos bovenop de Goudsberg verworven worden. Leuk om te vermelden is dat ook hier weer een verbinding met de historie van het Buurtbosch gelegd kan worden. De voormalige eigenaren zijn familie van notaris Dinger. Op deze percelen zal, net als vroeger, op ecologisch verantwoorde wijze graan (geen mais) geteeld worden en we hopen daar tussen de rogge of gerst de korenbloem en klaproos weer te zien.
  • Aan de verkoop waren nog twee andere perceeltjes gekoppeld (1.3 ha) en die sluiten weer aan bij de houtwal langs het voormalige spoorlijntje vanaf het oude schietgat. De zogenaamde lange akker langs de Molenweg zal ook natuurvriendelijk beheerd worden.
Nieuw bezit 72dpi

Bouw Pleisterplaats De Koepel vordert gestaag

Enige weken geleden kon u in de Lunterse Krant lezen over de pleisterplaats die gerealiseerd wordt bij uitkijktoren De Koepel. De pleisterplaats is bedoeld om de directe omgeving van De Koepel nog aantrekkelijker te maken voor de vele passanten. Deze passanten willen we ook graag verleiden de uitkijktoren te beklimmen en de tentoonstellingen daar te bezoeken. Dit bijzondere project heeft een breed maatschappelijk draagvlak in Lunteren vandaar dat onder leiding van technisch adviseur Henk Budding tot nu toe 16 bouwbedrijven hebben toegezegd belangeloos te willen meewerken.En de realisatie verloopt voorspoedig want net voor de kerstdagen is het dak gelegd. Het door RVM reclame geschonken bouwbord vermeldt welke betrokken bedrijven participeren.
Voortgang collage 72dpi
Er moet voor de pleisterplaats nog wel een bedrag bijeen gebracht worden via fondsen en via andere wegen. Van de Stichting Behoud van het Veluwse Platteland ontvingen we kort geleden al het mooie bericht dat zij een bijdrage leveren van € 5.000,-. Bij andere lokale/regionale fondsen liggen inmiddels aanvragen voor een totaal bedrag van € 15.000,-.
Daarnaast start in het nieuwe jaar de actie 'draag een steentje bij', een actie waarbij Lunterse bedrijven door het kopen van een steen met naamsvermelding in de muur bij de pleisterplaats een financiële bijdrage kunnen leveren aan deze nieuwe, uitnodigende plek bij De Koepel.
Zet nu vast 13 april 2019 in de agenda want dan wordt de Pleisterplaats feestelijk opgeleverd!
Wildwal footer 72dpi