Bericht aan de Vrienden

Beste Vrienden van het Luntersche Buurtbosch,

Graag hadden wij u op onze algemene ledenvergadering van 18 maart jl. persoonlijk ontmoet. Helaas heeft het coronavirus ons genoodzaakt deze vergadering te annuleren, nog voordat Lunteren en de rest van Nederland officieel “op slot” ging. Gezien de situatie lijkt het ons onverantwoord om onze jaarlijkse ledenvergadering op de gebruikelijke wijze bij Hotel Floor te organiseren. Wij hopen uiteraard dat wij elkaar volgend jaar weer wel bij deze vaste gastheer kunnen ontmoeten. Als bestuur van de Vrienden hebben wij dan ook besloten u schriftelijk over het wel en wee in 2019 en over onze voornemens 2020 te informeren. Omdat wij nog lang niet van al onze leden het emailadres bezitten, ontvangen alle leden deze uitnodigingsbrief deze week ook via de brievenbus.
Mocht u geen brief hebben ontvangen, wilt u ons dit dan s.v.p. laten weten?


Het coronavirus zette ons leven in 2020 op de kop.

Halverwege maart van dit jaar veranderde het leven in Lunteren en Nederland zoals we dat tot dan toe leidden. Het virus houdt ook nu nog de maatschappij steeds in zijn greep. Groot en klein leed raakte velen van ons. Als bestuur leven wij mee met allen die door het virus of de maatregelen daaromheen getroffen zijn. Wij wensen hen veel sterkte toe.

Het Luntersche Buurtbosch: een waardevol bezit.

De nabijheid van ons unieke bos heeft in deze periode voor velen de rust en ruimte geboden die inwoners van verstedelijkte gebieden missen. We mogen dan ook niet alleen trots zijn op ons bos, maar ook dankbaar dat wij als Lunterse bevolking dit erfgoed uit het verleden al meer dan een eeuw lang hebben kunnen koesteren.
Daarvoor maken de Vrienden zich ook sterk, uiteraard samen met de Stichting die het bos namens de Lunterse gemeenschap beheert. Samen met onze leden doen wij er alles aan om onze “Grote, groene erfenis” voor toekomstige generaties Lunteranen te bewaren, opdat ook onze kinderen deze mooie erfenis kunnen doorgeven.

De Algemene Leden Vergadering 2020

U vindt de stukken voor de ALV op de website van het Buurtbosch: www.buurtbosch.nl via de knop “ALV Vrienden”. Daar kunt u onze de jaarrekening 2019 incl. begroting 2020, de bijbehorende verklaring van de kascontrolecommissie, het activiteitenverslag 2019 en het verslag van de Algemene Leden Vergadering 2018 downloaden.
Wilt u het vragenformulier invullen? Daarmee vragen wij of u ons bestuur decharge verleent voor het over 2019 gevoerde beleid. Dat kan middels het antwoordformulier op de website bij de stukken voor de ALV Vrienden. Wilt u liever gebruik maken van een papieren antwoordformulier, gebruikt u dan het antwoordformulier dat op de achterzijde van de brief staat afgedrukt. Het antwoordformulier inzenden is een formele handeling, maar wel erg belangrijk: immers, de algemene ledenvergadering van de Vrienden heeft het laatste woord. Zoals het hoort.
Hebt u nog vragen of suggesties die u ons voor wilt leggen, neemt u dan alstublieft contact met ons op via vrienden@buurtbosch.nl. Graag hopen wij u op een later tijdstip in goede gezondheid weer te zien!

Met hartelijke groet, namens het gehele bestuur,

Bob van Heukelom, voorzitter, Monica van der Hoff, secretaris, Wim Spelt, penningmeester, Pia van Wijngaarden, educatieve scholenprojecten, WillemJan Blankespoor, eendjesvijver en projecten, Anneke Wortelboer, natuurgidsen en lezing.

NB: Ons beleidsplan 2019/2022 vindt u op de website.

Deel dit bericht