| |

UITNODIGING TOT BIJWONING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

VAN DE VERENIGING “VRIENDEN VAN HET LUNTERSCHE BUURTBOSCH”

Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging de leden van harte uit tot bijwoning van de Algemene Ledenvergadering 2021, te houden op
woensdag 6 oktober 2021, aanvang 19.30 uur. Zaal Floor, Dorpsstraat 36.

De stukken zijn te raadplegen via de website www.buurtbosch.nl/media/downloads of kunnen opgevraagd worden bij de secretaris via vrienden@buurtbosch.nl

VRIENDELIJK VERZOEK ALS U WILT KOMEN OM U VOOR 1 OKTOBER AAN TE MELDEN BIJ VRIENDEN@BUURTBOSCH.NL

 1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen.
 2. Verslag van de schriftelijke Algemene Ledenvergadering 2020
  De ALV wordt verzocht dit verslag goed te keuren en vast te stellen.
  Met de vaststelling van dit verslag over de schriftelijke ALV 2020 verklaart de ALV:
  o – in te stemmen met de afwijkende wijze waarop de ALV 2020 was georganiseerd gegeven de in 2020 geldende wet- en regelgeving als gevolg van Covid-19
  o – de goedkeuring van de jaarrekening 2019 en de verleende decharge aan het bestuur over het jaar 2019 te bekrachtigen
  o – de benoeming van mevrouw Anneke Wortelboer tot lid van het bestuur te bekrachtigen
 3. Bestuursverkiezing.
  Aftredend in 2019: Monica van der Hoff (secretaris, herkiesbaar). Het bestuur stelt voor Monica met terugwerkende kracht te herbenoemen voor een nieuwe termijn. Aftredend in 2020: Bob van Heukelom en Pia Verduijn. Het bestuur stelt voor beiden met terugwerkende kracht te herbenoemen voor een nieuwe termijn.
  Op een binnen het bestuur nog bestaande vacature stelt het bestuur voor Roelof Hoogers te benoemen als bestuurslid.
  Eventuele andere kandidaten kunnen tot 10 dagen vóór de vergadering worden aangemeld bij de secretaris (vrienden@buurtbosch.nl)
 4. Verslag over het jaar 2020
  de voorzitter blikt tevens vooruit naar het jaar 2021
 5. Financieel verslag 2020 en begroting 2021
  Exploitatierekening en balans
  Verslag Kascommissie.
  Benoeming nieuw lid Kascommissie.
 6. Goedkeuring, vaststelling en décharge
  De ALV wordt verzocht na kennis genomen te hebben van het verslag over het jaar 2020 en na de exploitatierekening en balans goedgekeurd en vastgesteld te hebben om te besluiten het bestuur décharge te verlenen voor het over 2020 gevoerde beleid.
 7. Rondvraag.

  PAUZE, met aansluitend:

  Lezing over de bijenteelt in Lunteren en in Afrika.
  Een gezamenlijke lezing van Bert Kattenbroek en Jan Bos.
  Bert Kattenbroek is al jaren betrokken bij de Lunterse Bijenvereniging ‘de Bakermat’, die ooit werd opgericht door notaris Van den Ham.
  Jan Bos ondersteunt al jaren een project in Uganda waarbij het belang van de bijenteelt voor een succesvolle landbouw aan de lokale boeren wordt onderwezen.
  Bert en Jan nemen ons mee in de wondere wereld van bijenvolken en de bijenteelt.

  Afsluiting rond 22.00 uur.
Deel dit bericht