Beleidsplan 2019-2022

Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch

Lunteren, 13 januari 2020

Statutaire basis van het beleidsplan

Art 15 lid 3 van de statuten luidt: “De vereniging dient te beschikken over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de vereniging te verrichten werkzaamheden, de wijze waarop de vereniging haar doelstelling wil verwezenlijken, de projecten die de vereniging wil ondersteunen, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de vereniging en de besteding van het vermogen.”

Doel van de vereniging

Art 3 lid 1 van de statuten luidt: “De vereniging heeft ten doel de stichting: Stichting Het Luntersche Buurtbosch financieel te steunen bij de nakoming van de door deze stichting uitsluitend ten behoeve van het Luntersche Buurtbosch aangegane verplichtingen en voorts ook op andere wijze deze stichting hulp en bijstand te verlenen, indien dat voor de instandhouding en/of uitbreiding van het Luntersche Buurtbosch wenselijk is.”

Werkzaamheden

1. Projecten

Het meest rechtstreekse middel om het doel te bereiken is het financieel ondersteunen van projecten van de Stichting LBB. Het kan gaan om projecten waarvoor het initiatief afkomstig is van de Stichting of van de Vrienden.

De afgelopen jaren zijn de volgende projecten financieel ondersteund:

  • Vernieuwing toegangsborden (2016)
  • Vernieuwing en uitbreiding wandelroutes (2016‐2017, onderdeel van het Goudsbergproject)
  • Permanente expositie in De Koepel (2017, onderdeel van het Goudsbergproject)
  • Vernieuwing van het hek rondom de Eendjesvijver (2017)
  • Vernieuwing bankjes in het bos (2017‐2018, grotendeels gefinancierd door sponsoring)
  • Herinrichting Wittewievengat (2018‐2019)

Door de boswacht (zie 3) is in 2018 gesignaleerd dat veel van de toegangen tot het bos (slagbomen, keerpalen) in slechte staat verkeren. Door de Stichting is aangegeven dat dit het gevolg is van achterstallig onderhoud uit de periode dat het onderhoud door de gemeente werd verricht. Herstel van de toegangen is van groot belang om gemotoriseerd verkeer uit het bos te weren. De Vrienden hebben aan de Stichting voorgesteld om hiervoor een project te starten waar de Vrienden een bijdrage aan zullen leveren in de vorm van financiële steun, werkzaamheden door vrijwilligers of een combinatie van beide.

In 2019 is dan ook gestart met het vernieuwen van afsluitingen van het bos, met name de bestaande houten afscheidingen die aan vervanging toe zijn. Deze afsluitingen worden door de Vrienden op verzoek van de Stichting vergoed.

Voor 2020 wordt door de Stichting aan de Vrienden een uitgebreid afsluitingenplan met een gespecificeerde kostenbegroting voorgelegd. 
Daarnaast bestaat het voornemen tot het plaatsen van een laag hekwerk om het WWG. Daarbij wordt uitgegaan van plaatsing van het hekwerk door de boswachter van de Stichting met hulp van vrijwilligers.

Het vergroten van de Poelheide aan de noordzijde is ook een wens van de Stichting. Dit hoeft echter weinig geld te kosten als het met behulp van vrijwilligers wordt uitgevoerd. Gezien de wet Natuurbescherming is het onduidelijk of dit in 2020 gaat gebeuren.

Voor de verdere toekomst staat de herinrichting van het bos rondom de Eendjesvijver op stapel. Het bos rondom de Eendjesvijver, met name het deel ten oosten van de vijver, is een ernstig verarmd en platgetreden bos. We zien daar voornamelijk kale stammen van Amerikaanse eik zonder enige ondergroei. Er is veel te weinig natuurlijke verjonging. De stichting LBB heeft een plan ontwikkeld om dit deel van het bos ingrijpend te verbeteren en vernieuwen; dit op basis van een gefaseerde aanpak waarin steeds een deel van het bos onder handen wordt genomen. De Amerikaanse eiken worden verwijderd en in de vrijgekomen ruimte worden nieuwe bomen geplant: inlandse eik, linde, grove den, tamme kastanje en beuk. Als blijvende ondergroei en om schuil‐ en voedingsgelegenheid voor vogels, eekhoorns en andere dieren te creëren worden struiken geplant zoals kardinaalsmuts, kornoelje, hazelaar en lijsterbes. Na een herstelperiode van ongeveer 5 jaar kan het vernieuwde deel van het bos weer worden vrijgegeven voor bezoekers, waaronder de kinderen die hier een veel aantrekkelijker speelbos zullen aantreffen dan nu het geval is.

Gelet op de mogelijke weerstand tegen dit project heeft de vereniging met de Stichting afgesproken dat – alvorens het project van start gaat – er aandacht wordt besteed aan het betrekken van de Lunterse bevolking bij dit plan.

2. Draagvlak

Het bestuur staat op het standpunt dat het gezamenlijke doel, de instandhouding van dit unieke monument het Luntersche Buurtbosch, gebaat is bij een zo groot mogelijk draagvlak onder de Lunterse bevolking. De vereniging tracht dit draagvlak te ondersteunen door:

a. Zoveel mogelijk Lunteranen te interesseren in het lidmaatschap van de vereniging. In 2018 is ter gelegenheid van het 50‐jarig bestaan van de vereniging een ledenwerfactie gehouden met als resultaat meer dan 130 nieuwe leden. Onze vereniging telt nu circa 1250 leden en is daarmee één van de grootste verenigingen in de gemeente Ede. Eind 2019 is een nieuwe actie gehouden middels het huis-aan-huis verspreiden van een uitnodigingsbrief met folder om lid te worden van de Vrienden. Hierbij was de focus op de woningen ten oosten van de spoorlijn Ede-Amersfoort. De ledenwerving blijft komende jaren een blijvend punt van aandacht. 

b. De leden te informeren over en betrekken bij het reilen en zeilen van het bos via ledenvergaderingen, speciale ledenavonden, publicaties via de pers, website, digitale nieuwsbrieven (circa 5 maal per jaar) en social media.

c. Speciale activiteiten te organiseren voor kinderen en volwassenen. In 2019 is gestart met wandelingen voor volwassenen onder begeleiding van een gids, gratis voor leden van de Vrienden. Gebleken is dat voor deze wandelingen duidelijk belangstelling bestaat. De Vrienden hebben dan ook besloten vanaf 2020 structureel vier wandelingen (twee in het voorjaar en twee in het najaar) te organiseren.

In 2019 heeft er een pilot-educatief project voor groep 2 van één van de Lunterse basisscholen plaatsgevonden. Hieraan hebben ruim 90 leerlingen deelgenomen. Uit de evaluatie bleek dat hiervoor, mede gezien de gedegen voorbereiding vanuit de Vrienden, veel waardering bestond. In 202 zal eenzelfde pilot worden georganiseerd voor groep 4. Als ook deze pilot positief wordt gewaardeerd, zullen we in volgende jaren de andere basisscholen hiervoor benaderen.

3. Praktische ondersteuning

De vereniging levert ook praktische ondersteuning aan de Stichting bij diverse taken op het gebied van het beheer en onderhoud van het bos.

a. Boswacht

In 2012 is de boswacht opgericht, bestaande uit een groep van 12 vrijwilligers die elk een bepaald deel van het bos onder hun hoede hebben. Zij zijn regelmatig aanwezig in het bos, signaleren eventuele schade of ongewenst gebruik en geven dat door aan de BOA/toezichthouder van de Stichting LBB. Ook ruimen zij zwerfvuil op en geven zij informatie aan bezoekers van het bos.

b. Beheer en onderhoud Eendjesvijver

Van oudsher is er een groep vrijwilligers vanuit de Vrienden, die onder supervisie van één van de bestuursleden van de vereniging, zorg dragen voor het voeren van de dieren, het onderhoud en schoonhouden van de Eendjesvijver.

c. Onderhoud monumenten

Het Luntersche Buurtbosch bevat een aantal monumenten, waaronder Rijksmonumenten zoals de Koepel, het Bladpatroon en de Notarisbank, maar ook monumentale bomen zoals de Van den Ham gedenkboom en de Notaris Dingerboom. Traditioneel is de restauratie van deze monumenten een aandachtspunt van de vereniging. In 2013 is de restauratie van de Notarisbank door ons gefinancierd. Voor 2019 is de restauratie van de zitbank om de Van den Ham gedenkboom bekostigd en zijn het hekwerk rond de notarisboom en het bord bij de Paaskolk met financiële ondersteuning van de Vrienden vervangen.

4. Financiën

De financiën van de vereniging bestaan uit twee delen. Enerzijds de reguliere exploitatie die is gebaseerd op de contributie van de leden (minimaal 10 euro per jaar). Deze geldmiddelen worden besteed aan de (hierboven beschreven) activiteiten van de vereniging en aan het ondersteunen van projecten van de Stichting.

Anderzijds beschikt de vereniging over het Johan Noordmansfonds. Dit is het deel van het eigen vermogen dat afkomstig is uit het legaat van de heer J.A. Noordmans dat de vereniging in 2013 ten deel is gevallen. Het fonds omvat een bedrag van ruim 579.000 euro. Over dit deel van het eigen vermogen van de vereniging is door het bestuur besloten:

a. het geërfde vermogen zal voortaan worden aangemerkt als: het Johan Noordmansfonds;
b. bedoeld vermogen dient te allen tijde apart op de balans van de vereniging vermeld te (blijven) worden;
c. het vermogen dient uitsluitend aangewend te worden voor duurzame bijdragen voor het behoud van het Luntersch Buurtbosch; onderhoud van het Luntersch Buurtbosch valt hier uitdrukkelijk niet onder, tenzij onvoorziene omstandigheden zich voordoen;
d. rendementen van het vermogen dienen bij het vermogen te worden gevoegd en vallen daarmede onder vorenbedoelde bestemming;
e. het vermogen dient op solide wijze in stand gehouden te worden.

De exacte besteding van de geldmiddelen van de vereniging is beschreven in de begroting die elk jaar in de Algemene Ledenvergadering aan de leden wordt voorgelegd.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐