Alv

ANTWOORDFORMULIERSCHRIFTELIJKE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020VERENIGING VRIENDEN VAN HET LUNTERSCHE BUURTBOSCH

oktober 202

Ledenvergadering
Ondergetekende, lid van de Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch, verklaart het volgende:

Akkoord vraag 1 *
Ik heb kennis genomen van de jaarrekening 2019 en van het verslag van de kascontrolecommissie 2019 en keur de jaarrekening 2019 goed.

Akkoord vraag 2 *
Ik heb kennis genomen van het activiteitenverslag 2019.

Akkoord vraag 3 *
Ik verleen het bestuur decharge voor het over 2019 gevoerde beleid.

Akkoord vraag 4 *
Ik stem in met de benoeming van mevrouw Anneke Wortelboer, wonende te Lunteren, tot lid van het bestuur van de Vereniging.

[maxbutton id=”7″]

[maxbutton id=”9″]

[maxbutton id=”8″]

[maxbutton id=”10″]

[maxbutton id=”11″]

[maxbutton id=”12″]