ANBI-status

De Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch is een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Het RSIN is 8164.36.915

Secretariaat: Stationsstraat 24, 6741 DH Lunteren. Vrienden@buurtbosch.nl.

Doelstelling en bestuurssamenstelling: zie organisatie.

Beleidsplan: zie downloads

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: in notulen algemene ledenvergadering, zie downloads

Financiële verantwoording, zie downloads

Beloningsbeleid: bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Wel bestaat voor bestuursleden de mogelijkheid om daadwerkelijk aan de vereniging bestede uren op jaarbasis via een declaratieformulier in te dienen bij de penningmeester. Via dit formulier wordt het declarabele bedrag feitelijk terug geschonken aan de vereniging. Voor dit bedrag kan de schenker een beroep doen op fiscale aftrek giften/schenkingen via de Inkomstenbelasting. Dit in overeenstemming met de fiscale bepalingen omtrent vrijwilligerswerk voor ANBI’s.