Projecten van de Vrienden

Actuele projecten

Eind 2023 is door verschillende vrijwilligers een aanvang gemaakt met aanbrengen van een nieuwe toplaag op de fiets paden van en naar de koepel. In het voorjaar van 2024 zal dit een vervolg krijgen en worden de fiets paden helemaal afgemaakt.

De herdenkingsbank, welke aan het begin van het bos staat achter de eendjes vijver, krijgt op dit moment een grote onderhoudsbeurt. samen met de werkgroep st. behoud cultureel erfgoed wordt dit werk momenteel uitgevoerd.

In 2024 zullen de vrienden een “durfbank” plaatsen bij het Wittewievegat. Deze bank zal ter nagedachtenis aan Johan Noordmans worden geplaatst.

Een tweede project is de herinrichting van de eendjes vijver. Deze zal toekomst proof worden gemaakt en het houten huisje zal worden vervangen door een werkschuur.

Afgeronde projecten 

In 2013 heeft de Vereniging de restauratie van de Notarisbank, één van de monumenten in het buurtbos, gefinancierd.

In 2015 heeft de Vereniging initiatief genomen voor het vervangen van de toegangsborden in het Buurtbosch. Om de flora en fauna te beschermen en het behoud van het bos nu en voor de toekomst veilig te stellen, ook als het gebruik toeneemt, is het noodzakelijk om de verschillende verkeersstromen effectief te reguleren. Dit betekent dat duidelijk moet zijn welk type verkeer en gebruik waar is geoorloofd, en waar niet. De oude bebording is in dat opzicht  onvoldoende gebleken. Het project is in 2016 afgerond en geheel gefinancierd door de “Vrienden”.

In 2016 heeft de Vereniging financieel bijgedragen aan het geheel vernieuwde en verbeterde wandelroutenetwerk, onderdeel van het Goudsbergproject. Dit is sinds maart 2017 operationeel.

In 2017 heeft de Vereniging door een financiële bijdrage de inrichting van de permanente expositie in De Koepel mede mogelijk gemaakt. Deze expositie, onder de titel “Hoog van de toren“, is een samenwerkingsproject van Stichting Het Luntersche Buurtbosch, Museum Lunteren en de Vrienden.

Vervanging van 45 oude bankjes in het buurtbosch
In 2017 en 2018 zijn alle bankjes in het Luntersche Buurtbosch vernieuwd op initiatief van De Vrienden. Iedereen kon een eigen bankje sponsoren! Dit bleek een groot succes. Dankzij vele enthousiaste Vrienden van het Buurtbosch zijn vrijwel alle bankjes gesponsored.
Meer info over sponsoring bankjes

Herinrichting Wittewievengat
Het Wittewievengat is een oude zandafgraving vlakbij het Middelpunt van Nederland en de Notarisbank. Na de voltooing van het nieuwe Middelpunt van Nederland, lag de zandafgraving er verwaarloosd bij. Ook bleek dat bij hevige regenval veel zand van het gebied rond het Middelpunt naar beneden te stromen. Dit veroorzaakte erosie rond het pas aangelegde Middelpunt. Dankzij de erfenis die De Vrienden in 2013 van Johan Noordmans mochten ontvangen kon het Witte Wievengat worden heringericht. Dit project heeft de natuurwaarde van dit gebied enorm vergroot. Het project is in 2017-2018 uitgevoerd.
Meer info over dit project

Toegangshekken en keerpaaltjes vervangen
In de periode 2019-2022 zijn alle toegangshekken en een groot aantal keerpaaltjes in het bos vernieuwd. Dit project hebben De Vrienden op zich genomen. De Stichting had ons gevraagd om dit project te financieren. Samen met vrijwilligers zal ons bestuurslid Willem Jan Blankespoor en onze boswacher Gert van Harn deze klus gaan uitvoeren.

Prunus trekkers voor de boswerkgroep

De vereniging Vrienden van het Luntersch Buurtbosch hebben 5 prunus trekkers laten maken door veel vrijwilligers en deze  geschonken aan de werkgroep bosonderhoud

Verbeteren afwatering Wittewievengat

Eind 2023 is het voetpad geëgaliseerd en de afwatering verbeterd bij het Witte Wieve gat. Dit onder leiding van onze nieuwe voorzitter Bert Kattenbroek en een aantal vrijwilligers


Doorlopende projecten

  • Het werk van de Boswacht (zie Vrienden / Boswacht)
  • Verzorgen dieren en onderhoud Eendjesvijver
  • Jaarlijkse schoonmaak Eendjesvijver
  • Bos opruim dag voor schoolkinderen, samen met twee basisscholen en de Jac. Gazenbeekstichting
  • Onderhoud hekwerk gedenkbomen